Andifli Mahallesi Elmalı Caddesi Gökçe Sokak No:3/A Kaş,Antalya 07580 Antalya
+90 242 836 16 66
akpartikas@windowslive.com

Yönetmelikler

KONGRE YÖNETMELİĞi

BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR

Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’nin tüm teşkilat kademelerinde yapılacak kongrelerle ilgili uyulacak usul ve esasları belirlemek ve bir araya toplamak amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik, Partinin; Genel Merkez, il, ilçe ve belde teşkilatları ve bunlara bağlı yan kuruluşlar organ seçimleri ile Büyük Kongre, il, ilçe ve belde delegelerinin seçimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik AK PARTİ Tüzüğünün 160. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen deyim ve kısaltmalardan;
SPK. : 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununu,
Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi’ni,
Tüzük: Adalet ve Kalkınma Partisi Tüzüğünü,
Yönetmelik: Adalet ve Kalkınma Partisi Kongre Yönetmeliğini,
MKYK.: Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu,
MYK: Merkez Yürütme Kurulunu
Üye: Adalet ve Kalkınma Partisi üyesini,
Delege: Kongrelerde oy kullanma yetkisine sahip partili üyeleri,
Liste yöntemi: Asıl ve yedekleri belirtilmiş şekilde aday önerilerini ihtiva eden istelerden her birini,
Çarşaf liste: Adayların tamamının soyadına göre alfabetik sırada tek bir liste halinde yazılı olduğu listeyi,
Yan Kuruluş: Gençlik ve Kadın Kollarını,
ifade eder.

Bu yönetmelikte sözü geçen ve tanımlanmayan deyimler hakkında, ilgili mevzuatta yapılan tanımlar geçerlidir.

Kongre Kademeleri

Madde 5 – Kongreler, alt kademeden başlamak üzere ;
a- Belde kongreleri,
b- İlçe kongreleri,
c- İl kongreleri,
d- Büyük Kongre,

Olarak icra edilir.

Alt Kademenin Üst Kademe Kongresinde Temsili ( Tüzük m: 51)
Madde 6- Üst kademe kongresinin yapıldığı tarihe göre, kongresi yapılmamış olmakla birlikte azami seçilmişlik süresi olan üç yıl dolmamış ise; alt kademe, var olan delegeleriyle üst kademe kongresinde temsil olunur. Ancak, yetkili makamca kongre tarihinin belirlenmiş olmasına karşın; belirlenen kongre takvim süresi içinde, kendi kademesinin kongresini yapmamış olan ilçe veya il teşkilatı, üst kademe kongresinde delege ile temsil olunamaz.

Kongre Delegeliğinin Süresi (Tüzük m: 39/4)
Madde 7- Kongre delegeliği, parti üyeliği devam etmek şartıyla, onu seçen
kongrenin olağan toplantısına kadar devam eder. Delegelik sıfatı, kongre
için azami süre olan üç yılın sonunda sona ermiş olur.

Kongre Tarihlerinin Tespiti (Tüzük m:21/1, 39)

Madde 8 – 8.1) Olağan Kongreler:
Kongrelerin başlatılabilmesi ve icrası için, Genel Merkezin talimatı gereklidir.
Genel Merkez tarafından hazırlanmış ve işlerliğe konmuş kongre takvimi olmadıkça, alt kademe kongreleri başlatılamaz. Aksine işlemler hükümsüzdür..

A) Belde Olağan Kongrelerini Toplama Yetkisi ve Zamanı(Tüzük m.23)
Belde kongresi, iki yıldan az, üç yıldan fazla olmayan bir sürede ve ilçe kongresinden önce Genel Merkez tarafından hazırlanacak ‘kongre takvimine’ uygun olarak, ilçe yönetim kurulunca hazırlanır ve il yürütme kurulunun oluru ile işlerlik kazanır.

B) İl ve İlçe Olağan Kongrelerini Toplama Yetkisi ve Zamanı(Tüzük m.39)

İlçe ve il kongrelerinin olağan kongre takvimi, üst kademe kongresinin yapılmasından önce gerçekleşecek şekilde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Bu süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz.
MKYK’ nun yetki vermesi ve belirleyeceği kongre takvimi içinde olması şartıyla; il’e bağlı ilçelerde yapılacak ilçe kongrelerinin takvimi, ilçenin görüşü alınarak, il yönetim kurulunca belirlenir ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nın oluru ile işlerlik kazanır.

C) Büyük Kongre’yi Olağan Toplama Yetkisi ve Zamanı(Tüzük m.63)
Büyük Kongreyi olağan toplama yetkisi MKYK’na aittir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu; iki yıldan az, üç yıldan fazla olmamak kaydıyla Büyük Kongreyi toplamak zorundadır.

8.2) Olağanüstü Kongreler:

A) İlçe ve İl Kongrelerinin Olağanüstü Toplanması (Tüzük m. 50)

İlçe ve il kongrelerinin olağanüstü toplanması, MKYK kararıyla veya kademe delege tam sayısının en az 1/5’i kadar delegenin, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunca veya noterlikçe tevsik edilmiş yazılı isteği ile yapılır.
Şartların oluşması halinde, kademe yönetim kurulunun; gerekli hazırlıkları yaparak, talebin tebliğinden itibaren 45 gün içinde olağanüstü kongreyi toplaması zorunludur.
Olağanüstü toplantının gündemi, toplantıyı talep edenlerce belirlenir.

Gündemin neden ibaret olduğu karar veya talep yazısında belirtilir. Olağanüstü toplantı gündemine başka gündem maddesi eklenemez, sadece üst kademe delege seçimini yenilemek amacıyla olağanüstü kongre yapılamaz.

B)Büyük Kongrenin Olağanüstü Toplanması (SPK m.14/6-Tüzük m. 70)

Büyük Kongre; Genel Başkan’ın, veya MKYK’nun, yahut büyük kongre delegelerinin en az 1/5’inin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır.
Olağanüstü toplantı gündemi çağrıyı yapan tarafından belirlenir ve gündem dışında başka konu görüşülemez.

Delegeler tarafından yapılacak olağanüstü toplantı talepleri ile gündem ve delege imzalarının noter onaylı olmaları zorunludur. Bu taleplerin aynı konuyu içerir olmaları yeterli olup, ayrı zamanlarda ve parçalı olmaları talebin geçerli olmasına engel olarak yorumlanamaz. Ancak, işlem görmüş ve yeterli sayıya ulaşamamış talepler, sonraki başka bir toplantı isteminde imza eksikliğini gidermek için kullanılamaz.
Şartların oluşması halinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, olağanüstü kongreyi bir hafta içinde ilan ederek, çağrı tarihinden itibaren, en geç 45 gün içinde yapmak zorundadır. Yönetim Organlarına Seçilecek Üye Sayısını

Belirleme Yetkisi

Madde 9 – Kongrelerde, teşkilat yönetim kademlerine seçilecek asil ve yedek üye sayılarını SPK ve Tüzükte öngörülen asgari ve azami sayıları dikkate alarak belirlemeye MKYK veya yetki verdiği kademe teşkilat yönetim kurulu yetkilidir. Tüzükte asgari ve azamı sayıları belirli olan yönetim kurullarının kaç üye ile oluşturulacağı, kongre talimat yazısında belirtilir.
Belde, ilçe ve il kongrelerinde, üst kademe kongresi için seçilmesi gereken sayıda asıl, bu sayının yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır.

Seçim İşlerinin Yürütülmesi

Madde 10 –

10.1) Partinin Genel Merkez, il ve ilçe kongrelerinde yapılacak seçimler, gizli oy ve açık tasnif esasına göre; yetkili seçim kurulunun gözetimi ve denetiminde yapılır (SPK.m.21/1, Tüzük m.46/1).
10.2) Belde kongresi, ilçe yönetim kurulunun, aday olmayanlar arasından görevlendireceği üç kişilik bir heyetin gözetimi ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılır (Tüzük m:22/5).
10.3) Mahalle ve köylerde yapılacak ilçe ve belde kongre delege seçimleri, kademe yönetim kurulunun görevlendireceği partili üyelerden oluşan en az üç kişilik delege seçimi sandık kurullarınca yapılır (Tüzük m: 30.7).[/toggle]

TEŞKİLAT İÇ YÖNETMELİĞİ<

BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE KISALTMALAR

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, Siyasi Partiler Kanunu ve AK PARTİ Tüzüğü Hükümleri uyarınca; Partiye üye olma şartları, üyeliğe başvuru, üyelik kararı, kayıt işlemleri, üyelik aidatları, yan kuruluşlara üyelik, üye kimlik kartları, üyelerin hak ve yükümlülükleri ve üyeliğin sona ermesine dair hususlar ile Parti teşkilatlarının kuruluş ve çalışma ilkeleri, görev ve sorumlulukları, organlarda meydana gelebilecek boşalmalar ve boşalmaların tamamlanması, organlara işten el çektirilmesi, kademe ve yan kuruluşların birbirleriyle olan ilişkileri ile belediye ve il genel meclisleri Parti gruplarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Partinin tüm teşkilat kademe ve organlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik AK PARTİ Tüzüğünün 7. ve 160. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Parti: Adalet ve Kalkınma Partisini,
Tüzük: Adalet ve Kalkınma Partisi Tüzüğünü,
Yönetmelik: Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilat İç Yönetmeliğini,
MYK: Merkez Yürütme Kurulunu,
MKYK: Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu,
YSK: Yüksek Seçim Kurulunu,
STK: Sivil Toplum Kuruluşunu,
Teşkilat: Partinin Genel Merkez organları, il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatları, sandık yönetim kurulları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu, il genel meclisi ve belediye meclisi Parti gruplarından ve Tüzükte kurulması öngörülen kadın ve gençlik kollarıyla yabancı ülkelerdeki yurtdışı temsilciliklerden oluşan bütünü, Teşkilat Kademesi: Partinin yan kuruluşları dâhil Genel Merkez organları, il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatları ile sandık yönetim kurullarını,
Ana Kademe Teşkilatı: Mülki ve idari taksimata göre kurulu ana teşkilat kademesini,
Yan Kuruluş: Kadın ve Gençlik kollarından her birini,
Yan Kuruluş Teşkilat Kademesi: Mülki ve idari taksimata göre kurulu yan kuruluş teşkilat kademesini,
Sandık Yönetim Kurulu: Partinin sandık ölçeğinde çalışmalar yapmak üzere oluşturduğu kurulları,
Üye: Adalet ve Kalkınma Partisi üyesini,
e-teşkilat programı: Partinin üyeleri ile organ, kurul ve birimlerinde görev alanların ve Parti çalışmaları açısından gerekli bilgilerin işlendiği, Genel Merkezce uygulamaya konulmuş elektronik veri tabanını ifade eder.
Bu yönetmelikte tanımlanmayan deyimler için Tüzükte ve ilgili mevzuatta yapılan tanımlar geçerlidir.